24 October 2020 - شنبه 3 آبان 1399


 
100% _
90% _
80% _
70% _
60% _
50% _
40% _
30% _
20% _
10% _
 
 
90% 5% 3% 2%
42922168
  سامانه ثبت نام بصورت زنده در کارگاهها و همایشهای موسسه را چگونه ارزیابی می باشد؟
عالی
بسیار خوب
متوسط
ضعیف